Regulamin konkursu „Wygraj odzież rowerową marki COTE i akcesoria od Prorowery”

Regulamin konkursu „Wygraj odzież rowerową marki COTE  i akcesoria od Prorowery”

(dalej: „Regulamin”)

 • 1. Organizator
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie „Wygraj odzież rowerową marki COTE i akcesoria od Prorowery „(dalej: „Konkurs”)
 2. Organizatorem Konkursu jest Bike Moto Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w/we Rzeszów (kod pocztowy 35-105), ul. Przemysłowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666827, NIP 6793141269, REGON 366392344 [dalej: Organizator].

 

 • 2. Miejsce i czas trwania konkursu
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na osi czasu profilu PROROWERY: https://www.facebook.com/prorowerypl
 2. Konkurs trwa od dnia 21.06.2021 r. do dnia 30.06.2021
 3. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do 30.06.2021 do godziny 23:59:59.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż o godzinie 16:00 w dniu 02.06.2021 r..
 1. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursów, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursów na Fanpage’u.

 

 • 3.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).

 

 • 4. Udział w Konkursie
 1. Konkurs jest zorganizowany i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora (dalej: „Nagroda”).

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe umieszczone na Fanpage’u.
 1. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 1. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 1. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 1. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.

 

 • 5. Zasady i przebieg Konkursu

 

 • 5. Zasady i przebieg Konkursu
 1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 21.06.2021 roku, na Fanpage’u opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.

 

 1. Zadanie Konkursowe polega łącznie na:
 2. a) opublikowaniu przez Uczestnika pod postem konkursowym na profilu Facebook’u Prorowery, zdjęcia prezentujące idealna trasę na przejażdżkę rowerową.

 

 1. Uczestnicy mogą publikować zdjęcia w sposób opisany w ust. 2 powyżej do godziny 23:59:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 3 Regulaminu.

 

 1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania 1 zdjęcia.

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie zdjęć, które:

 

 1. a) są niezgodne z regulaminem portalu Facebook;
 2. b) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
 3. c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 4. d) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich;
 5. e) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż cote.pl i Prorowery
 6. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
 7. a) opublikowane zdjęcie Uczestnika stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
 8. b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do publikowanych zdjęć i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
 9. c) zdjęcie Uczestnika przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem, w tym do opublikowania zdjęcia Uczestnika na kanałach social media Organizatora;
 10. d) korzystanie przez Organizatora z opublikowanych zdjęć zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
 11. e) z chwilą opublikowania zdjęć Uczestnik przenosi na Organizatora w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego zdjęć, filmów, haseł, wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w zdjęciach, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:
 12. Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;
 13. Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;

iii.           Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

 1. Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);
 2. Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;
 3. Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych i radiowych;

vii.          Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatora formie do celów marketingowych;

viii.         Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;

 1. Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;
 2. Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do wykonywania tłumaczeń i streszczeń;
 3. Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprzętowo – systemowych Organizatora;

xii.          Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z innymi Utworami;

xiii.         Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich poszczególnych egzemplarzy;

xiv.         Digitalizacja Utworów lub ich części;

 1. Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;

xvi.         Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;

xvii.        Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów lub ich części;

xviii.       Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub ich części przez podmioty trzecie;

xix.         Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzierżawy;

 

 1. Uczestnik, zgłaszając zdjęcia do Konkursu oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za zdjęcia zgłoszone do Konkursu.

 

 • 6. Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody

 

 1. Opublikowane zdjęcia zostaną poddane ocenie Komisji.

 

 1. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłonionych 3 zwycięzców – odpowiednio 1. miejsce, 2. miejsce 3. Miejsce (dalej: „Zwycięzcy”). Zwycięzcy otrzymają nagrody w zależności od miejsca, które zajmą.

 

 1. Zwycięzca, który zajmie 1. miejsce otrzyma nagrodę w postaci: odzież rowerowa marki COTE o wartości: koszulka 179,00 zł, spodenki z wkładką 160 zł. - do wyboru modele: LYNX  (damski ) lub NEONES VANS  (męski ) oraz kask rowerowy Romet model 405 o wartości 214,99 zł brutto; 2 Zwycięzca, który zajmie 2. miejsce otrzyma  nagrodę w postaci: odzież rowerowa marki COTE o wartości: koszulka 179,00 zł, spodenki z wkładką 160 zł.  - do wyboru modele: Ombre Sunset (damski ) lub Forest blue  (męski ) oraz zestaw lamp ROMETP. 1-LED + T. 2-LED MOD.R-301 BLISTER ET  o wartości 98,99 zł brutto;  3 Zwycięzca, który zajmie 3. miejsce otrzyma  nagrodę w postaci: odzież rowerowa marki COTE o wartości: koszulka 179,00 zł, spodenki z wkładką 160 zł.  - do wyboru modele: Ride (damski ) lub Leaf (męski ) oraz LICZNIK ROWEROWY SIGMA SPORT - BC 800 o wartości 93,99 zł brutto.

 

 1. Komisja kieruje się w swojej ocenie: zgodnością (prawidłowością) opublikowanych zdjęć z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem -  tj. zdjęcia, prace plastyczne, itp.  obrazujące idealne miejsca, trasy do jazdy na rowerze.

 

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem komentarza Organizatora pod postem konkursowym lub poprzez prywatną wiadomość mailową wysłaną Uczestnikowi przez Organizatora.

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej [adres poczty]:

 

 1. a) imienia i nazwiska Zwycięzcy;
 2. b) adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
 3. c) numeru telefonu;
 4. d) adresu e-mail;

 

Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

 

 1. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora do Zwycięzców na wskazane przez nich adresy korespondencyjne za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania danych, o których mowa w ust. 6 powyżej. Koszty wysyłki Nagrody ponosi Organizator.

 

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:

 

 1. Podania danych, o których mowa w ust. 6 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
 2. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych, o których mowa w ust. 6 powyżej;
 3. Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
 4. cofnięcia zgody (przez Uczestnika) na publikację zdjęcia w social mediach Organizatora;

 

W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

 

 1. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.

 

 1. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.

 

 1. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

 

 • 7. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu – Bike Moto Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w/we Rzeszów (kod pocztowy 35-105), ul. Przemysłowa 3

 

 1. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych rodo@bikemoto.pl

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i na następujących podstawach:
 2. a) w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Uczestnika Konkursu);
 3. b) w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Organizatora); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do Uczestników, jak również obrony przed roszczeniami, jakie Uczestnik może w skierować w stosunku do Organizatora;
 4. c) prowadzenia Fanpage'a pod nazwą https://www.facebook.com/prorowery/ na portalu społecznościowym Facebook. Działanie Fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebook. Za pomocą Fanpage’a dostarczane są informacje o aktywności Organizatora, prowadzone jest promowanie Organizatora oraz różnych wydarzeń, a niekiedy oferowanie usług zgodne z przedmiotem działalności Organizatora, a także budowanie i utrzymywanie  więzi  społeczności związanej z Organizatorem oraz komunikowanie się za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook  (komentarze, wiadomości), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 5. d) w celu analitycznym dotyczącym analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z Fanpage'a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 6. e) jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 7. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać wyłącznie następujące dane Uczestnika:
 8. a) podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko oraz zdjęcia profilowe, a także dane znajdujące się w opisie profilu) w zakresie opublikowanym przez Uczestnika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram wraz z treścią dokonanych wpisów, w szczególności przedmiotem przetwarzania jest treść komentarzy wraz z danymi osobowymi oraz wizualizacja zdjęć zamieszczonych pod postem – Zadaniem Konkursowym,
 9. b) adres IP i identyfikator przeglądarki Uczestnika,
 10. c) dane opublikowane przez Uczestnika na profilu Facebook,

 

4.5.        Poza danymi, o których mowa w ust. 4 wW celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać wyłącznie także następujące dane osobowe Zwycięzcy, które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania Nagród oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres zamieszkania;
 4. numer telefonu;
 5. adres e – mail;

 

5.6.        Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

6.7.        Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych równoznaczne jest z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z utratą prawa do Nagrody, o ile zostanie mu przyznana.

 

7.8.        Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty: COTE Beata Żmuda, Aleksandra Żmuda, Jerzy Ciebień Spółka Cywilna , w zakresie danych niezbędnych do przesłania lub wydania Nagrody.

 

8.9.        Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.10.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.

 

10.11.    W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

11.12.    Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie oraz że został poinformowany o tym, że Administratorem danych osobowych jest jest Bike Moto Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) są wspólnymi administratorami danych Uczestników zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

 

 1. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland Limited za przetwarzanie danych Uczestników we wskazanych w ust. 14 celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Uczestników.

 

 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych Uczestników, o których mowa w ust. 14:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

 

 1. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

 

12.18.    Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland Limited są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

 • 8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@prorowery.pl

 

 1. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

 1. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana reklamacja.

 

 • 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu.
 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na Fanpage’u.
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@prorowery.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu

Sklep internetowy Shoper Premium