Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – „RODO”, a także celem przekazania Państwu informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez współadministratorów, niniejszym informujemy, że:

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:
A)  ROMET   sp.   z   o.o.   z   siedzibą   w   Podgrodziu,   Podgrodzie   32c,   39-200   Dębica („Współadministrator 1”);
B) BIKE MOTO CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów („Współadministrator 2”);
C) ZIPP SKUTERY Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 40, 06-300 Przasnysz („Współadministrator 3”)

- zwani łącznie „Współadministratorami”.

2. Współadministratorzy wyznaczyli punkty kontaktowe, z którymi mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, poprzez dokonanie pisemnego, e-mailowego lub telefonicznego zgłoszenia:
Współadministrator 1: Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica, adres e-mail: rodo@romet.pl, nr tel. +48 146848100;
Współadministrator 2: ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, adres e-mail: rodo@bikemoto.pl, nr tel.: + 48 602470677;
Współadministrator 3: ul. Leszno 40, 06-300 Przasnysz, adres e-mail: rodo@zipp.pl, nr tel.: + 48 795525079.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu w odpowiedzi na zgłoszenie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego
na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
b) nagrywania rozmów telefonicznych dla zapewnienia jakości świadczonych usług - na podstawie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą
c) zawarcia i wykonywania umowy, porozumienia lub zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach – na podstawie art. 6 ust1 lit c) RODO,
e) obsługi i rozliczania przez Bank przelewów dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna art. 6 ust. lit. f RODO),
f) analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
g) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Współadministratorów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
h) marketingowym, w tym informowania o ofertach i promocjach, upublicznienia ich w treściach marketingowych na serwisach Współadministratorów, w szczególności w bazie klientów Współadministratorów, na stronach: www rometmotors.pl i promotocykle.pl a także na serwisach społecznościowych – Facebook, Instagram itp. oraz ewentualnych publikacjach drukowanych: katalogi, reklama w branżowym mediach itp. – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
i) otrzymywania newslettera – w przypadku wyrażenia zgody na jego otrzymywanie zgodnie z art.

 

6 ust.1 lit. a RODO.

4. W związku z kontaktem w odpowiedzi na zgłoszenie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe i teleadresowe: e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, miejscowość, adres, województwo, nr telefonu. Podanie tych danych osobowych w procesie kontaktu poprzez formularz kontaktowy następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
5. W związku z realizacją umowy, porozumienia lub zamówienia Współadministratorzy będą przetwarzać następujące dane osobowe: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres firmy, dane kontaktowe, PESEL, numery NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres strony internetowej.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa, takim jak: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych, czyli między innymi:

a) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, utrzymywania systemów informatycznych oraz hostingowe,
b) podmiotom świadczącym usługi związane z archiwizacją danych,
b) firmom transportowym, kurierskim lub operatorom pocztowym,
c) bankom,
d) operatorom płatności elektronicznych,
e) podmiotom świadczącym na rzecz Współadministratorów pomoc prawną, rozliczeniową lub podatkową.

Państwa dane osobowe:

a) przetwarzane w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, porozumienia lub zamówienia będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy lub porozumienia lub zamówienia a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją,
b) przetwarzane celem wypełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązkach prawnych, przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c) przetwarzane w celu marketingowym, podjęcia kontaktu lub otrzymywania newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak wyłącznie podmiotom, z którymi Współadministratorzy zawarli standardowe klauzule umowne, a podmioty te podejmują wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
10. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych praw, należy zwrócić się z wnioskiem do danego punktu kontaktowego wyznaczonego przez Współadministratorów, na dane kontaktowe wskazane w pkt. 2 powyżej.
11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla podjęcia kontaktu i odpowiedzi na kierowane przez Państwa pytania, zawarcia oraz wykonywania umowy, porozumienia lub zamówienia oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem a danym Współadministratorem. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonywania powyższych działań przez Współadministratorów (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu oraz realizacji umowy lub zamówienia).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu

Sklep internetowy Shoper Premium