300 zł za zapis do Newslettera

Regulamin promocji

„Rabat 300 zł za zapis do Newslettera  www.promotocykle.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji „Rabat 300 zł za zapis do Newslettera www.promotocykle.pl”, realizowanej w Sklepie internetowym www.promotocykle.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
 3. a) Organizator - Bike Moto Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000666827, NIP: 6793141269
 4. b) Klient – każdy nowo zarejestrowany użytkownik usługi „newsletter” świadczonej przez Organizatora, który wyraził chęć otrzymywania wiadomości w formie wiadomości e-mail, poprzez subskrypcję usługi „newsletter”, której regulamin dostępny jest pod adresem: promotocykle.pl ;biorący udział w niniejszej Promocji;
 5. c) Konsument - klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, biorący udział w Promocji;
 6. d) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 7. e) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 8. f) Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
 9. g) Produkty promocyjne - wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego w okresie obowiązywania Promocji;
 10. h) Sklep internetowy- sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.promotocykle.pl
 11. i) Regulamin – niniejszy dokument

 2 Warunki Promocji oraz czas jej obowiązywania.

 1. Promocja obowiązuje od dnia 07.07.2022 r. do odwołania.
 2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera promotocykle.pl uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 300zł (słownie: trzysta złotych) na zakupy nieprzecenionych oraz przecenionych Produktów Promocyjnych przy zakupie pojazdów ( z wykluczeniem rowerów elektrycznych ), w Sklepie internetowym Promotocykle.pl  przy zakupie za min. 1000zł.
 3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz w okresie 30  dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia jego uzyskania.
 4. Wskazany rabat łączy się z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora.
 5. Cena Produktu promocyjnego, z uwzględnieniem rabatu wskazanego w ust. 2, zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego otrzymanego drogą mailową, po potwierdzeniu subskrypcji w przeznaczonym do tego polu.
 6. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce nie jest możliwa.

3 Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych

 1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w Sklepie internetowym odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://promotocykle.pl/regulamin
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach skorzystania z Promocji, Klientowi zwracana jest cena za Produkty promocyjne rzeczywiście przez niego uiszczona.

4 Zasady reklamacji

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Ofercie Promocyjnej winny być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: sklep@promotocykle.pl z dopiskiem „ Reklamacja” oraz w celu przyspieszenia rozpatrzenia takiego zgłoszenia, wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych (np. numer telefonu, adres e-mail), a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

5 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak również do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji lub do czasowego zawieszenia jej obowiązywania, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Adres e-mail, podany przez Klienta dla celów subskrypcji newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
 1. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Każdy Klient może w dowolnej chwili zrezygnować otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości otrzymywanej w ramach newslettera.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu

Sklep internetowy Shoper Premium